Leveringsvoorwaarden

Alle vrachtprijzen ( zie ook de rubriek Bezorgmogelijkheden ) gelden tot aan de eerste drempel op de begane grond zonder obstakels en met een berijdbare ondergrond , binnen redelijk bereik van de vracht,- en/of bestelwagen die de bestelde goederen afleverd.

Alle vrachtprijzen ( zie ook de rubriek leveringen ) zijn gebaseerd op een maximale laad, en lostijd van 30 min.per bestelde order.
Voor langere laad, en lostijden zijn andere vergoedingen verschuldigd en zijn pas mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.( MEGAKANTOOR bvba )

Het bedrag van de factuur is contant, per bancontact of vooraf overschrijving direkt betaalbaar te Oostrozebeke, behoudens wanneer er een andere geschreven overeenkomst ter zake tussen de partijen werd gesloten.

Alle prijzen zijn voor kantoormeubelen inclusief btw en voor magazijninrichtingen exclusief btw

Alle prijzen zijn steeds onder voorbehoud van type, zet en drukfouten.

Klachten dienen te geschieden binnen de drie dagen na levering van de goederen of diensten, voor wat betreft de gebreken in deze goederen of diensten, en binnen de drie dagen na datum van deze factuur, voor wat betreft de inhoud van deze factuur.

De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper en gebruikte goederen worden nimmer retour genomen..

Alle elektrische apparatuur kan ter plaatse door de klant getest worden en worden zonder enige vorm van garantie verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van verkoop.

Indien het totaalbedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de 8 dagen na de factuurdatum, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door het enkel feit van de niet-betaling, een interest van 15 % ‘s jaars worden aangerekend op het nog verschuldigde saldo.

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien deze factuur 8 dagen na factuurdatum niet ( of niet volledig ) werd voldaan,het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling,ten titel van forfaitaire en onherroepelijk beding, zal verhoogd worden met 10 %, dit bij toepassing van artikel 1152 van het burgerlijk wetboek.

De partijen gaan er uitdrukkelijk voor akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze,bij afwijzing van 1231 van het burgerlijk wetboek,niet gewijzigd kan worden, zelfs wanneer de tekortkoming gedeeltelijk zou zijn.

De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder dan 125 euro bedragen.
In geval van wanbetaling houden wij ons het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen of diensten op te schorten tot de volledige betaling,inclusief interesten,is voldaan.

Vertraging in de betaling van 1 factuur maakt alle andere,ook niet-vervallen,facturen onmiddellijk opeisbaar.
Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt hiermee iedere strijdige bevoegdheidsclausule.

Het aanvaarden van deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden,zo deze als bijzondere.

Eigendomsvoorbehoud: De verkoper blijft eigenaar van de goederen zolang deze niet ( of niet volledig ) zijn betaald.

Vanaf de levering is het risico van tenietgaan evenwel voor de koper.
Het staat de verkoper bovendien vrij om hetzij betaling te vorderen,hetzij de goederen terug te halen en dit geheel of gedeeltelijk.

Bij terugname van de goederen zijn de verzendings- en terugnamekosten verschuldigd,alsmede een schadevergoeding in functie van de waardevermindering van de geleverde goederen,onverminderd alle andere schade dewelke door de verkoper is geleden.

Let op bij uw bestelling van de goederen per telefoon en/of per email

Dit betreft allemaal gebruikte goederen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Wij streven er naar om gebruikte goederen in goede technische staat te leveren.
Dit naar onze kwaliteitsnormen waarbij de nadruk ligt op schadeloosheid.

Echter de artikelen worden niet afzonderlijk extra stof- en stickervrij of schoongemaakt.
Zo is de optische en technische staat van onderhoud
onderhevig aan ieders persoonlijke interpretatie.

D.w.z. als wij de goederen in goede staat achten dan
kan het zijn dat u het daar niet mee eens bent.
Bij het bestellen gaat u er mee akkoord dat u als koper van ongeziene gebruikte goederen hier rekening mee dient te houden.

Daarnaast bent u altijd welkom aan onze showroom aan de Tieltsteenweg 64 8780 te Oostrozebeke Belgie om de goederen te bezichtigen alvorens over te gaan tot het aanschaffen van deze goederen.